ntbanner12

??i nét v? n?i th?t Tam Phát

N?i th?t Tam Phát là c?ng ty chuyên sau trong l?nh v?c t? v?n – thi?t k?- s?n xu?t -thi c?ng n?i th?t các lo?i.? V?i ??i ng? ki?n trúc s? nhi?u n?m kinh nghi?m k?t h?p v?i ??i ng? thi c?ng lành ngh? chúng t?i ?? hoàn thành hàng tr?m c?ng trình ch?t l??ng cao. Tam Phát ?? ??u t? m?nh vào y?u t? con ng??i c?ng nh? máy móc nhà x??ng, quy trình s?n xu?t khoa h?c ph?c v? cho c?ng vi?c thi?t k? và s?n xu?t n?i th?t.

??c ti?p

phong ngu

N?I TH?T T?M PHáT CUNG C?P

ntnhao1

THI?T K? N?I TH?T

N?i th?t?Tam Phát?là m?t trong nh?ng c?ng ty t?t nh?t?thu?c?l?nh v?c Thi?t k? và Thi c?ng N?i th?t. ??i ng? ki?n trúc s? nhi?u n?m kinh nghi?m s? làm hài lòng quy khách hàng.

xsx1

S?N XU?T N?I TH?T

Nhà X??ng r?ng 2000m2, Thi?t b? máy móc nh?p kh?u, day chuy?n s?n xu?t t? ??ng hóa, mang l?i s?n ph?m hoàn h?o t?i t?ng góc c?nh, ??p t?ng chi ti?t nh?.

thi cong

THI C?NG N?I TH?T

??i ng? ki?n trúc s?, th? thi c?ng nhi?u n?m kinh nghi?m, có tinh th?n trách nhi?m cao, t? m? trong t?ng c?ng ?o?n s? mang ??n s? tin t??ng và yên tam cho khách hàng.

THI?T K? M?U

N?I TH?T NHà ?

Có m?t n?i ???c g?i là nhà

V?i Tam Phát, m?t c?n nhà ??p nh?t kh?ng ph?i là ngay lúc ???c bàn giao cho khách hàng. Mà là sau th?i gian, khi b?n than c?n nhà ?? t? có th? can b?ng ??i s?ng riêng c?a nó v?i cu?c s?ng c?a ng??i ch?.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayChúng t?i lu?n c? g?ng ?? có th? t?o ra cho m?i khách hàng m?t mái ?m mang ??m màu s?c cá nhan, ?ó là m?t n?i th?t g?n g?i, ti?n nghi và ??y th? gi?n, n?i m?i th? ??u ???c t?o ra ?? ?áp ?ng nhu c?u c?a chính khách hàng. M?t ng?i nhà th? hi?n ???c nh?ng nét cá tính riêng c?a m?i v? khách ?? trao s? tin t??ng cho chúng t?i.? M?t n?i ?? ngày ngày có th? tr? v?, c?t gi? nh?ng yêu th??ng và n?m tháng cu?c ??i, ?? g?i ?ó là mái ?m c?a mình !

Hi?n th?c hóa ng?i nhà trong m?

√??Kết quả xổ số xsmn hôm nayChúng t?i hi?u r?ng, m?i khách hàng ??u có m?t cá tính riêng bi?t – vi?c c?a chúng t?i ??n gi?n là giúp khách hàng ??a cá tính ?ó vào c?n nhà trong m? c?a mình.

√? ???m b?o thi c?ng chu?n theo thi?t k? 100%.

√? ?Kết quả xổ số xsmn hôm nayMi?n phí 100% phí t? v?n thi?t k? và l?p ??t n?i th?t.

√? ?Giao hàng toàn qu?c và b?o hành 12 tháng.

√? ?S? h?u ?? g? n?i th?t hi?n ??i và ch?t l??ng ch? v?i giá xu?t x??ng.

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??Xem ti?p

chung cu
mau-thiet-ke-noi-that-nha-o-dep-hien-dai-nam-2019-8
PHONG BEP1

N?I TH?T V?N PHòNG

Untitled1507-001

Thi?t k? n?i th?t v?n phòng là v?n ?? khi?n nhi?u doanh nghi?p quan tam nh?t. B?i ?ay c?ng là c?t l?i mang t?i s? thành c?ng c?a m?i doanh nghi?p.?Vi?c thi?t k? bài trí n?i th?t v?n phòng sao cho v?n phòng làm vi?c hi?u qu?, chuyên nghi?p nh?t. Giúp c?ng ty g?t hái ???c nh?ng thành c?ng, h?n n?a ?ay c?ng là b? m?t c?a doanh nghi?p.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCách s?p x?p thi?t k? n?i th?t v?n phòng Tam Phát?h??ng t?i phong cách hi?n ??i, tr? trung. Nh?m kích thích s? sáng t?o và kh? n?ng làm vi?c c?a m?i ng??i ???c nang cao. Thi?t k? n?i th?t v?n phòng ??p, ti?t ki?m h?n, hi?u qu? h?n. Xin quy khách g?i ?i?n ngay cho Tam Phát ?? chúng t?i gi?i ?áp m?i khúc m?c cho quy khách.

N?I TH?T PHòNG THí NGHI?M - LAB

Khi ??i m?t v?i nh?ng thách th?c v? viêc thi?t k? phòng thí nghi?m m?i c?a b?n ho?c lên k? ho?ch xay d?ng m?t phòng thí nghi?m v?i nhi?u l?a ch?n ?? quy?t ??nh xem xét. Tam Phát ph?n ??u h? tr? b?n trong quá trình hoàn thi?n ?ó. ??i ng? chuyên gia s? giúp b?n xay d?ng m?t phòng thí nghi?m ?áp ?ng t?t nh?t nhu c?u c?a b?n trong nhi?u n?m ti?p sau ?ó.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayV?i các s?n ph?m n?i th?t phòng thí nghi?m c?a mình, Tam Phát s? cung c?p các m?t hàng ??y tính sáng t?o, v?i c?ng ngh? phát tri?n theo k?p th?i ??i: h? th?ng gh? ng?i trong phòng thí nghi?m, t? làm vi?c, các h? th?ng phòng thí nghi?m theo tiêu chu?n ??c bi?t là các phòng thí nghi?m an toàn sinh h?c.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayBên c?nh ?ó, chúng t?i kh?ng ch? thi?t k? n?i th?t phòng thí nghi?m c?a b?n mà còn tham gia vào vi?c xay d?ng phòng thí nghi?m theo yêu c?u hay m?c ?ích s? d?ng c?a b?n.

btn1

Kết quả xổ số xsmn hôm nay N?I TH?T NHà HàNG - KHáCH S?N

p4_a
th

Nhà hàng – khách s?nKết quả xổ số xsmn hôm nay kh?ng ch? ??n thu?n là n?i m?i ng??i t?n h??ng d?ch v? “?” mà còn th??ng th?c nh?ng món ?n ngon theo nhi?u h??ng v? ??n t? các vùng mi?n khác nhau.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayNgoài ra, ??n v?i nhà hàng, khách s?n khách hàng còn ???c th??ng th?c ng?m tr?n phong cách thi?t k? n?i th?t theo ?úng phong cách ??c tr?ng c?a nhà hàng – khách s?n ?ó.

Vì v?y, thi?t k? thi c?ng n?i th?t nhà hàng, khách s?n là m?t trong nh?ng tiêu chí v? cùng quan tr?ng, nó kh?ng ch? d?ng l?i ? cách bài trí kh?ng gian ??p mà còn ??m b?o ?úng tiêu chí trong phong cách thi?t k? mà khách s?n mu?n h??ng t?i.

Có v? vàn nh?ng phong cách thi?t k? cho b?n l?a ch?n, nh?ng ph? bi?n nh?t v?n là 3 phong cách sau:

Phong cách hi?n ??i: Kết quả xổ số xsmn hôm nay?em???n v? ??p tinh t? và sang tr?ng cho kh?ng gian nhà hàng khách s?n c?a b?n. ?ay ch?c ch?n s? là ki?u phong cách thi?t k? gay ?n t??ng m?nh trong lòng khách hàng c?a b?n.

Phong cách ??ng quê:??em l?i s? bình yên và g?n g?i v?i thiên nhiên, ?ay có l? c?ng là m?t ??c ?i?m ?n t??ng thu hút nh?ng du khách qu?c t? ??n Vi?t Nam.

Phong cách c? ?i?n:??em???n v? ??p hoài ni?m, nhu?m màu th?i gian, v?i nh?ng ?? n?i th?t ???c thi?t k? tinh x?o, ch?m tr? ???ng nét t? m?, n?i b?t lên s? quy t?c, sang tr?ng. ?ay s? là phong cách níu chan nh?ng khách hàng có gout th?m m? cao và yêu thích cái ??p ???ng ??i.

N?I TH?T NHà MáY

Ngoài nh?ng thi?t k???ó chúng t?i còn t?p trung vào m?ng n?i th?t trong các nhà máy t?o các khu c?ng nghi?p v?i các m?u s?n ph?m nh? bàn ?n c?ng nghi?p, gi??ng t?ng s?t, t? s?t, giá k? kho hàng…

ntnhamay

QUY TRìNH LàM VI?C

  • G?P G? & T? V?N
  • KH?O SáT & THI?T K?
  • S?N XU?T S?N PH?M
  • THI C?NG L?P ??T
  • THANH LY H?P ??NG

– Nhan viên kinh doanh s? ti?p nh?n yêu c?u ban ??u c?a khách hàng th?ng qua các kênh mà khách hàng liên? h? v?i Tam Phát.

– T? v?n s? b? cho khách hàng: t? v?n s? b? v? các th?ng tin ban ??u v? phong cách thi?t k?,b? trí kh?ng gian t?i ?u, l?a ch?n v?t li?u thi?t b? ph? ki?n phù h?p v?i mong mu?n c?a ch? nhà c?ng nh? tình hình tài chính, quy trình làm vi?c, ?i?u kho?n h?p ??ng… nh?m giúp khách hàng có các quy?t ??nh chính xác ngay t? ban ??u.

– Nhan viên?thi?t k? s? t?i tr?c ti?p c?ng trình ?? kh?o sát chi ti?t nh? ?o ??c di?n tích c?n thi?t k?, ch?p ?nh hi?n tr?ng…

– D?a trên k?t qu? kh?o sát Nhan viên thi?t k? s? lên y t??ng thi?t k? d?a trên m?t b?ng 2D cho khách hàng. (th?i gian t? 1 ??n 2 ngày tùy kh?i l??ng thi?t k?).

– Nhan viên kinh doanh s? trao ??i và làm H?p ??ng thi?t k? chu?n v?i khách hàng d?a trên ??n giá ?? niêm y?t.

– Sau khi ch?t hình ?nh?và h?p ??ng khách hàng s? t?m ?ng?30% giá tr? h?p ??ng.

– Sau khi khách hàng ch?t hình ?nh 3D, nhan viên thi?t k? s? g?i b?n v? chi ti?t xu?ng x??ng ?? s?n xu?t

– D?a trên b?n v? ki?n trúc, x??ng s?n xu?t s? ti?n hành th?c hi?n h? s? các b?n v? chi ti?t k? thu?t c? th?.

– Sau khi s?n ph?m hoàn t?t. Nhan viên c?ng ty s? ??n bàn giao và l?p ??t s?n ph?m cho quy khác

– Sau khi c?ng trình hoàn t?t, quy khách s? cùng nhan viên k? thu?t c?a Tam Phát?ti?n hành nghi?m thu v? kh?i l??ng, s? l??ng, ch?t l??ng c?a s?n ph?m.

– Ky biên b?n bàn giao nghi?m thu và thanh ly h?p ??ng, ch? ?? b?o hành k? t? ngày ky biên b?n nghi?p thu

C?M NH?N C?A KHáCH HàNG
TIN T?C T?NG H?P
back-top