04
Th10

B? GD&?T: M?ng h?c sinh ph?t 20 tri?u, ép h?c thêm ph?t 10 tri?u

Trong d? th?o ngh? ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c giáo d?c, t?t c? các l?i ch?i, ?ánh h?c sinh, ép h?c thêm ??u b? quy thành ti?n.?m?c ph?t cao nh?t có th? lên ??n 50 tri?u ??ng ??i v?i hành vi vi ph?m.

B? GD&?T v?a ??a ra d? th?o Ngh? ??nh x? ph?t vi ph?m hành chính trong l?nh v?c giáo d?c ?? l?y y ki?n góp y. Trong ngh? ??nh x? ph?t ?? ?? xu?t nhi?u m?c ph?t hành chính ? m?c cao ??i v?i các quy ??nh v? t? ch?c d?y thêm c?ng nh? xúc ph?m nhan ph?m, danh d? giáo viên, h?c sinh, theo?Pháp Lu?t TP. HCM.

C? th? theo ?i?u 8 v? vi ph?m quy ??nh v? t? ch?c d?y thêm, các t? ch?c b? ph?t ti?n t? 2 tri?u ??n 3 tri?u ??ng ??i v?i hành vi t? ch?c ho?t ??ng d?y thêm khi kh?ng ??m b?o c? s? v?t ch?t.

Ph?t 10 tri?u ??ng n?u ép h?c sinh h?c thêm. (?nh: minh h?a)

??i v?i hành vi th?c hi?n kh?ng ?úng quy ??nh v? c?ng khai th?ng tin t? ch?c d?y thêm b? ph?t t? 2 tri?u ??n 4 tri?u ??ng. Ph?t ti?n t? 3 tri?u ??n 5 tri?u ??ng ??i v?i giáo viên ?ang h??ng l??ng t? qu? l??ng ??n v? s? nghi?p c?ng l?p t? ch?c d?y thêm ngoài nhà tr??ng.
Ph?t ti?n t? 4 tri?u ??n 6 tri?u ??ng ??i v?i hành vi s? d?ng ng??i d?y thêm kh?ng ??t chu?n trình ?? ?ào t?o theo quy ??nh. Ph?t ti?n t? 6 tri?u ??n 8 tri?u ??ng ??i v?i hành vi t? ch?c d?y thêm theo các l?p h?c chính khóa.

V? hành vi t? ch?c d?y thêm kh?ng ?úng ??a ?i?m ?? ???c c?p phép; t? ch?c d?y thêm kh?ng ?úng ??i t??ng, kh?ng ?úng n?i dung ?? ???c c?p phép s? b? ph?t t? 6 tri?u ??n 8 tri?u ??ng.

Ph?t ti?n t? 8 tri?u ??n 10 tri?u ??ng ??i v?i hành vi ép bu?c h?c sinh h?c thêm. Ph?t ti?n t? 10 tri?u ??n 15 tri?u ??ng ??i v?i hành vi t? ch?c ho?t ??ng d?y thêm khi ch?a ???c c?p phép.

D? th?o s? l?y y ki?n ??n h?t ngày 25/1.

?Ngu?n :