Chính sách b?o m?t th?ng tin khách hàng

  • Trang ch?
  • /
  • Chính sách b?o m?t th?ng tin khách hàng

1- M?c ?ích và ph?m vi thu th?p th?ng tin

Th?ng tin c? b?n c?a khách hàng????c thu th?p ch? dùng ?? liên l?c g?i h??ng d?n s? d?ng và ch?m sóc khách hàng
2- Ph?m vi s? d?ng th?ng tin

Ch? dùng cho n?i b? c?ng ty?N?i Th?t Tam Phát?g?i h??ng d?n s? d?ng và ch?m sóc?khách hàng
3- Th?i gian l?u tr? th?ng tin

1 n?m?k? t? khi khách hàng kh?ng liên l?c n?a.
4- ??a ch? c?a ??n v? thu th?p và qu?n ly th?ng tin cá nhan

V?n phòng ??a ch?:?S? 23, ng? 43, Nguy?n Th? ??nh, Trung Hòa, C?u Gi?y, Hà N?i.
5- Ph??ng ti?n và c?ng c? ?? ng??i dùng ti?p c?n và ch?nh s?a d? li?u cá nhan c?a mình.

M?i yêu c?u ch?nh s?a khách hàng vui lòng?G?i email v??noithattamphatjsc@gmail.com??? yêu c?u ch?nh s?a th?ng tin d? li?u?cá nhan
6- Cam k?t b?o m?t th?ng tin cá nhan khách hàng

M?i th?ng tin d? li?u c?a?khách hàng s? kh?ng ???c ti?t l? cho bên ngoài và ch? s? d?ng ???Tam Phát ch?m sóc khách hàng.

back-top