04
Th10

Gia Lai: Kh?i t? v? án thanh niên 9x chém tr?ng th??ng c?ng an

Trong lúc yêu c?u M?nh d?ng xe, xu?t trình gi?y t?, các chi?n s? c?ng an huy?n Phú Thi?n (Gia Lai) ?? b? ??i t??ng dùng dao r?a chém liên ti?p vào ng??i gay tr?ng th??ng.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayNgày 4/10,?c? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n Phú Thi?n, t?nh Gia Lai cho bi?t, ??n v? v?a ra quy?t ??nh?kh?i t? v? án “Ch?ng ng??i thi hành c?ng v?” sau v? vi?c ?inh V?n M?nh (SN 1993, trú t?i th?n K? Tan, x? Ia Sol, huy?n Phú Thi?n) dùng dao?chém tr?ng th??ng?nhi?u chi?n s? c?ng an.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayC?ng trong chi?u ngày 4/10, trao ??i v?i PV Giao Th?ng, Th??ng tá Tr?n Ng?c Anh, tr??ng phòng Tham m?u, c?ng an t?nh Gia Lai cho bi?t có 4 cán b? chi?n s? b? th??ng trong quá trình kh?ng ch? ??i t??ng t?n c?ng c?ng an huy?n Phú Thi?n. C? th? có 3 tr??ng h?p cán b? b? chém và b? ném dao vào ng??i. Còn m?t chi?n s? khác trong quá trình vay b?t ??i t??ng M?nh ?? b? th??ng ? chan.

??i t??ng??inh V?n M?nh chém tr?ng th??ng các chi?n s? c?ng an có ti?n s? b?nh tam th?n. ?nh: Giao Th?ng

Nh? ?? ??a tin tr??c ?ó, kho?ng 20h30 t?i ngày 2/10, t? c?ng tác c?ng an huy?n Phú Thi?n ?? ra hi?u l?nh ?? ki?m tra ??i v?i ?inh V?n M?nh ?i?u khi?n xe g?n máy BKS 81D1-005.33 có d?u hi?u l?ng lách trên qu?c l? 25. Tuy nhiên, vào th?i ?i?m ki?m tra, ??i t??ng M?nh kh?ng ch?p hành hi?u l?nh mà ti?p t?c l?ng lách r?i quay xe l?i t? c?ng tác ch?i b?i gay h?n, dùng dao r?a t?n c?ng các chi?n s? c?ng an.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayH?u qu?, anh ?inh Quang Thi?n, c?ng an viên th? tr?n Phú Thi?n b? th??ng tích ? ??u. ??i t??ng này còn ti?p t?c chém vào bình x?ng, l?p xe m? t? chuyên d?ng c?a t? c?ng tác và chém ??t tai trái, ??t c? b?p tay trái và n?t s? Th??ng úy ??ng V?n M?nh (thu?c ??i C?nh sát ?i?u tra, C?ng an huy?n Phú Thi?n).

Ngoài ra, trong quá trình kh?ng ch? ??i t??ng t?n c?ng,?Trung uy Nguy?n Ti?n Thành,?Thi?u uy V? H?ng Phong c?ng b? ng? gay ch?n th??ng m?nh ? vùng ??u g?i.

Ngay sau khi v? vi?c x?y ra, các chi?n s? ?? nhanh chóng ???c ??a ?i c?p c?u. Riêng ?inh V?n M?nh c?ng ???c ??a ??n b?nh vi?n ?? ch?a tr? các v?t th??ng ? ph?n m?m. ??i t??ng này ???c giám sát b?i các cán b? c? quan c?ng an.

???c bi?t, ??i t??ng M?nh nhi?u n?m qua ?? ???c gia ?ình h? tr? ch?a tr? b?nh tam th?n. Tr??c ?ay, M?nh t?ng h?c ??i h?c nh?ng khi b? phát hi?n b?nh t?t ?? kh?ng th? theo h?c ti?p.