Gi?i thi?u

Gi?i thi?u v? n?i th?t Tam Phát


C?ng ty c? ph?n ??u t? th??ng m?i và s?n xu?t Tam Phát chúng t?i v?i kinh nghi?m và b? dày ho?t ??ng lau n?m ?áp ?ng nhu c?u c?p thi?t c?a khách hàng.Tam Phát là nhà cung c?p các m?t hàng liên quan t?i n?i th?t v?n phòng tr??ng h?c, nhà ?, phòng thí nghi?m hàng ??u mi?n b?c. Chúng t?i chuyên s?n xu?t và kinh doanh các s?n ph?m nh?: bàn ?n c?ng nghi?p, gi??ng t?ng, bàn thí nghi?m và các s?n ph?m g? t? nhiên cho nhà ?. Tr?i qua Th?i gian phát tri?n c?ng ty ?? kh?ng ??nh v? th? và uy tín c?a mình trên th? tr??ng. S?n ph?m v? n?i th?t nhà ? cung nh? v?n phòng, phòng thí nghi?m c?a chúng t?i có ?i?m m?nh v??t tr?i v? m?u m? ,?áp ?ng ?úng kích th??c theo yêu c?u, b?n ??p theo th?i gian, góp ph?n kéo dài tu?i th?, v? m?i ??p cho ng?i nhà v?i các ?u ?i?m: kiên c?, ch?c ch?n, ??t tính th?m m? cao, kh?ng r? sét, kh?ng phai màu, kh?ng gay ??c h?i, tái s? d?ng, hi?u qu? kinh t? cao. ?ó chính là tiêu chí c?a Tam Phát ph?n ??u, phát tri?n l?n m?nh ??n ngày nay.
Bên c?nh ?ó, ph??ng cham ho?t ??ng c?a chúng t?i là : “Uy tín – Ch?t l??ng – Giá thành h?p ly”chúng t?i ??, ?ang và s? kh?ng ng?ng ph?n ??u ?? thích ?ng v?i xu th? chung c?a th?i ??i và gi? v?ng th??ng hi?u trong l?nh v?c s?n xu?t và kinh doanh. Chúng t?i lu?n trang b? nh?ng thi?t b? hi?n ??i nh?m t?o ra nh?ng s?n ph?m có giá tr? th?m m? cao, m?u m? ?a d?ng, ??m b?o v? ch?t l??ng, phù h?p v?i xu h??ng ng??i tiêu dùng.

Tr?n Th? M?

Nhan viên kinh doanh

Th?c hi?n c?ng vi?c trao ??i v?i khách hàng, lên b?n báo giá. Ngoài?ra còn t? v?n cho khách hàng.

Phan Th? Vi?t

Nhan Viên Thi?t K?

Kh?o sát ?o ??c kh?ng gian, lên thi?t k? m? hình, hình ?nh s?n ph?m.

Nguy?n Th?o Linh

K? Toán

Th?c hi?n các c?ng vi?c c?a m?t k? toán là xu?t nh?p hóa ??n, l?p phi?u chi tiêu can ??i hàng hóa.

?? Th? H?ng Phúc

K? toán thu?

Ch?u trách nhi?m v? m?ng thu? thi?t l?p s? sách kê khai thu?.

Khách hàng nói v? chúng t?i

back-top