30
Th1

K? ho?ch tuy?n d?ng nhan s? n?m 2020

Do nhu c?u? m? r?ng s?n xu?t kinh doanh nên n?i th?t Tam Phát ?? ra k? hoach tuy?n d?ng nhan s? n?m 2020 nh? sau

A/ Th?i gian d? ki?n tuy?n: t? ngày ?1/2/2020 ??n? 31/3/2020

B/ V? trí tuy?n d?ng:

1/ Th? m?c có tay ngh?

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– ??a ?i?m làm vi?c t?i Ngh?a H?ng –? Nam ??nh.

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– S? l??ng:? 03 ng??i

– M?c l??ng: t? 8? – 12 tri?u.

  • ?Yêu c?u”

– Làm ???c các lo?i g? t? nhiên và g? c?ng nhi?p? MDF, MFC, Veneer, Laminat……

-Bi?t ??c hi?u b?n v? thi?t k? n?i th?t

2/ Th? Hàn Mig – Tig

– ??a ?i?m làm vi?c t?i Ngh?a H?ng –? Nam ??nh.

– S? l??ng:? 03 ng??i

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– M?c l??ng: t? 7? – 10 tri?u.

  • Yêu c?u

+ Bi?t hàn Mig – tig

+ Bi?t hàn Mic & Tig

+ Bi?t c?t mài, và có th? nhìn m?u ra s?n ph?m

+ Bi?t ??c b?n v?

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– nhanh nh?n, nhi?t tình, trung th?c

3/ Th? m?c l?p ??t (kh?ng yêu c?u tay ngh? )

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– ??a ?i?m làm vi?c t?i Hà N?i.

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– S? l??ng:? 02 ng??i

– M?c l??ng: t? 7 ??n – 9 tri?u.

4/ Thi?t k? n?i th?t có kinh nghi?m

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– ??a ?i?m làm vi?c t?i Hà N?i.

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– S? l??ng:? 02 ng??i

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– M?c l??ng: t? 9 ??n – 12 tri?u.

  • Yêu c?u:

– S? d?ng thành th?o các ph?n m?m?thi?t k? chuyên d?ng nh? Autocad, Revit, Sketch-up, 3D Max, Photoshop…
– Nhanh nh?n, sáng t?o trong c?ng vi?c
– K? n?ng và ki?n th?c tri?n khai b?n v? k? thu?t thi c?ng t?t, am hi?u k?t c?u ?? n?i th?t và v?t li?u n?i th?t.
5/ K? toán kho (kh?ng yêu c?u tay ngh? )

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– ??a ?i?m làm vi?c t?i Ngh?a H?ng –? Nam ??nh.

– S? l??ng:? 02 ng??i

– M?c l??ng: t? 5 ??n – 7 tri?u.

6/ Seo – Maketting có kinh nghi?m?

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– ??a ?i?m làm vi?c t?i Hà N?i.

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– S? l??ng:? 02 ng??i

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– M?c l??ng: t? 7 ??n – 10 tri?u.

  • Yêu c?u:

? ? ? ? – T?o bài vi?t chu?n seo ?? vi?t content qu?ng cáo s?n ph?m ??y m?nh t? khóa lên top.

+ ??ng qu?ng cáo trên các trang m?ng x? h?i nh? Facebook, Twitter, youtube,… và các trang di?n ?àn c?a ngành ?? gi?i thi?u s?n ph?m.

Kết quả xổ số xsmn hôm nay+?T?o các ho?t ??ng, ch??ng trình hay các ? ki?n trên các trang m?ng x? h?i, các di?n ?àn, Blog ?? thu hút s? quan tam c?a khách hàng v?i s?n ph?m.

? ? ? ? – Tìm ki?m khách hàng ti?m n?ng ?? g?i email, tin nh?n, messenger … gi?i thi?u s?n ph?m

+ Email marketing: Tìm ki?m và l?c email theo ??i t??ng. Xay d?ng n?i dung ?? g?i email gi?i thi?u s?n ph?m.

+? Mobile marketing: G?i tin nh?n ho?c g?i ?i?n cho khách hàng ti?m n?ng ?? gi?i thi?u s?n ph?m.

– T?i ?u websiteKết quả xổ số xsmn hôm nay ?? phù h?p v?i các tiêu chí tìm ki?m c?a google.

? ? ? ? – Vi?t bài seo offline Kết quả xổ số xsmn hôm naytrên website c?a mình

C/ Quy?n l?i c?a nhan viên

? ?– ???c h??ng m?i quy?n l?i theo lu?t lao ??ng c?a nhà n??c

D/ Th?ng tin liên h?

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– Ng??i liên h?:?Mr Th?nh – ?i?n tho?i: 0984.62.83.83

Ho?c Mrs. Nga – 0919.701.360

– EMail n?p h? s?:? ?cladyknit.com@gmail.com
– ??a ch? n?p h? s? t?i Hà N?i: S? 23 ng? 43 Nguy?n Th? ??nh, Trung Hòa, C?u Gi?y, Hà N?i.

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– ??a ch? n?p h? s? t?i Nam ??nh: Ngh?a L?c, Ngh?a H?ng, Nam ??nh