04
Th10

Khi phim Vi?t v??n ra “bi?n l?n”

Kết quả xổ số xsmn hôm nayVi?c ngày càng có nhi?u b? phim ?i?n ?nh Vi?t Nam ???c g?i ?i tranh gi?i th??ng ? các LHP qu?c t? ph?n nào kh?ng ??nh s? kh?i s?c c?a ?i?n ?nh n??c nhà.

Phim “Co? Ba Sa?i Go?n” ?u?o??c Cu?c ?ie??n a?nh Vie??t Nam lu??a cho?n gu??i ?i du?? vo?ng so? tuye??n Oscar 2019

Trong h?n 10 n?m tr? l?i ?ay, th? tr??ng ?i?n ?nh Vi?t Nam có nhi?u bi?n chuy?n kh?i s?c, t?ng v?t c? v? s? l??ng, ch?t l??ng l?n doanh thu. Kh?ng ch? tr? thành nh?ng b? phim ?n khách trong n??c, nhi?u tác ph?m ???c l?a ch?n g?i ?i tranh gi?i ho?c ???c m?i chi?u t?i các liên hoan phim (LHP) có uy tín nh?: Cha c?ng con (??o di?n L??ng ?ình D?ng) ???c l?a ch?n trình chi?u ? LHP Tallinn Black Nights (Estonia), LHP Qu?c t? ?n ??; ??o c?a dan ng? c? (??o di?n H?ng ánh) l?t vào chung k?t LHP Qu?c t? Cairo 2017, th??ng ca?c ha?ng mu?c “Phim hay nha?t”, “Nam diê?n viên chi?nh xua?t s??c” (Ph?m H?ng Ph??c) va? “?a?o diê?n hi?nh a?nh xua?t s??c” (Ly Thái D?ng) t?i LHP ASEAN 2017.

Có th? th?y, vi?c ??a phim Vi?t t?i các LHP có uy tín kh?ng ch? giúp nang t?m ?i?n ?nh Vi?t Nam mà còn m? ra nhi?u c? h?i khác cho ??o di?n, nhà s?n xu?t. Theo ??o di?n Nguy?n Quang D?ng: “Tr??c ?ay, ch?t li?u phim Vi?t Nam v? m?t k? thu?t (am thanh, hình ?nh) có th? khó nh?ng bay gi? nh?ng cái quy chu?n ?ó chúng ta ?? ?áp ?ng ???c. Cho nên, LHP là n?i ?? các nhà làm phim có c? h?i m?i nh?: Bán cho các r?p hay các kênh truy?n hình n??c ngoài”.

Theo?