04
Th10

L?nh ??o s?, ngành ? Cà Mau dùng chung xe c?ng

L?nh ??o s?, ngành ? Cà Mau dùng chung xe c?ng
138/206 ? t? c?ng ? Cà Mau s? ???c chuy?n v? m?t ??u m?i. ?nh minh h?a

Theo UBND t?nh Cà Mau, vi?c này s? ti?t ki?m cho ngan sách m?i n?m trên 17 t? ??ng ? các kho?n nh? chi phí mua s?m m?i ?? thay th? xe c? h?ng n?m, qu?n ly, v?n hành…