Quy ??nh và hình th?c thanh toán

  • Trang ch?
  • /
  • Quy ??nh và hình th?c thanh toán

1.THANH TOáN CHUY?N KHO?N

Th?ng tin chuy?n kho?n:

Ngan hàng:?TMCP Ngo?i Th??ng Vi?t Nam (Vietcombank)
S? tài kho?n:?0021000306509
Ch? tài kho?n:?C?ng ty c? ph?n ??u t? th??ng m?i và s?n xu?t Tam Phát
Chi nhánh:Kết quả xổ số xsmn hôm nay?Ngan hàng?Hà N?i

 

2.THANH TOáN TR?C TI?P T?I V?N PHòNG?cladyknit.com

– ??a ch? v?n phòng: S? 23, ng? 43, Nguy?n Th? ??nh, Trung Hòa, C?u Gi?y, Hà N?i
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – ?i?n tho?i:?024.35.402.770 (Ms. Bé)

back-top