BACN05-1mm

Bàn ?n c?ng nghi?p BACN05

M?: BACN05 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p BACN05

?BACN05

– Khung s?t s?n t?nh ?i?n, m?t bàn làm b?ng ch?t li?u g? c?ng nghi?p.
– K?t h?p v?i gh? t?a? g?p ho?c gh? ??n inox tùy khách hàng l?a ch?n.
– Kích th??c bàn : W1600/1800 x D750 x H750mm
M?u bàn ???c ?i kèm v?i b? gh? có khung b?ng s?t h?p s?n t?nh ?i?n.
V?i m?i chan bàn và gh? ??u ???c chúng t?i b?o v? c?ng nh? t?o ?? th?m m? b?ng chan ?ng cao xu.

BACN05-1mm

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p BACN05”