BACN06-1m1

Bàn ?n c?ng nghi?p BACN06

M?: BACN06 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p BACN06

?BACN06

– Khung bàn và? gh? ???c làm b?ng s?t s?n t?nh ?i?n,
– M?t bàn ???c làm b?ng ch?t li?u?Phenolic.
–?Kích th??c?bàn : W1600/1800 x D750 x H750mm??(Có th? ??t theo nhu c?u th?c t?).
– Chan bàn và chan gh? ???c thi?t k? kèm ?ng và chan t?ng ch?nh b?ng cao su.

BACN06-1m3BACN06-1m1BACN06-1m2

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p BACN06”