BA.I6

Bàn ?n c?ng nghi?p Inox 6 ch? ng?i – BA.I6

M?: BA.I6 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p Inox 6 ch? ng?i – BA.I6

M? s?n ph?m: BA.I6

– BA.I6 là lo?i??v?i chan và m?t bàn ???c làm b?ng 100% inox ch?ng tr?y x??c, ti?n l?i cho lau d?n v? sinh.?
– Kích th??c TC:
?W1600xD750xH750mm
–?Chan bàn và gh? ???c thi?t k? kèm ?ng cao xu và? chan t?ng ch?nh b?ng cao su ch?ng tr?y x??c và d? dàng t?ng ch?nh chi?u cao c?a bàn.
– Bàn ???c thi?t k? có móc treo giúp vi?c d?n v? sinh thu?n ti?n d? dàng h?n.
–?K?t h?p v?i ?ó là b? gh? ??n inox càng làm m?u bàn này tr? nên ??p và tinh t? h?n.

BA.I6

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p Inox 6 ch? ng?i – BA.I6”