X

M? bàn: BTNAT10

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

Chi ti?t s?n ph?m M? bàn: BTNAT10

* M?t bàn:
– M?t bàn làm b?ng t?m Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên d?ng cho phòng thí nghi?m, màu ghi ho?c màu ?en. – B? m?t ch?u hóa ch?t, acid H2SO4 ??m ??c ??n 95% – 100%, dung m?i, ki?m, các ch?t nhu?m, các mu?i ?n mòn khác, ch?ng x??c, ch?ng n??c, có tính kháng khu?n t? nhiên kh?ng cho vi sinh v?t phát tri?n phù h?p v?i các lab vi sinh xét nghi?m sinh hóa mi?n d?ch và sinh h?c phan t? – Chi?u dày : 12,7mm – 18mm – 19mm
– C?nh bàn ???c x? ly c?ng nghi?p ??m b?o bóng, ??p và an toàn v?i ng??i s? d?ng

*Khung bàn:
– K?t c?u modul b?i h? s?t s?n Epoxy ho?c Inox 304
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – Bàn ???c thi?t k? có chan t?ng ch?nh giúp bám n?n, ch?ng x??c cho n?n nhà

* Giá ?? d?ng c? 2
– C?t tr? thép h?p s?n Epoxy, ch?u ?n mòn trong m?i tr??ng hóa ch?t
– T?m ??t ngang làm b?ng kính c??ng l?c, có su?t ch?n Inox ch?y d?c hai bên thành giá
– Trên c?t tr? có thi?t k? ? c?m ?i?n.

* Giá treo d?ng c? th?y tinh:
– Ch?t li?u: INOX SUS304
– có kh? n?ng ch?ng h?u h?t các hóa ch?t

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– Móc treo: Nh?a PP, ?? linh ??ng cao, có th? tháo r?i ?? v? sinh, d? dàng ?i?u ch?nh v? trí và s? l??ng móc treo

– R?nh thoát n??c phía d??i tích h?p ?ng nh?a có ??u k?t n?i ???ng ?ng d?n
* Ch?u vòi:
– Ch?u r?a màu ?en
– Ch?t li?u: Nh?a PP cao c?p, ?? b?n c? h?c cao, có kh? n?ng ch?ng h?u h?t các hóa ch?t
– Vòi r?a 3 nhánh chuyên d?ng phòng thí nghi?m
V?t li?u: ??ng ?úc dày, s?n ph? Epoxy
S?n ph? Epoxy, kháng ???c h?u h?t hoá ch?t,tia UV và nhi?t ?? cao
L?i van: ch? t?o t? Ceramic ?? b?n c? h?c cao: 500.000 l?n s? d?ng
Ch?u áp l?c cao: t?i 25Bar

X

Màu xanh

G

Màu ghi

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? bàn: BTNAT10”