BACN03-1m

Bàn ?n c?ng nghi?p BACN03

M?: BACN03 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p BACN03

?BACN03

Kích th??c?bàn : W1600/1800 x D750 x H750mm??(Có th? ??t theo nhu c?u th?c t?).
– Kích th??c gh?:? W1600/1800 x D300 x H400mm
– Khung bàn và? gh? ???c làm b?ng s?t s?n t?nh ?i?n,
– M?t bàn và m?t gh? ???c làm b?ng ch?t li?u?Composite.
– Chan bàn và chan gh? ???c thi?t k? kèm ?ng và chan t?ng ch?nh b?ng cao su.

BACN03-1m

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p BACN03”