BACN13-1mm

Bàn ?n c?ng nghi?p – BAKS.GT

M?: BAKS.GT Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n c?ng nghi?p – BAKS.GT

Kết quả xổ số xsmn hôm nay?06 ho?c 08 ch? ng?i

?Kích th??c TC:?W1600 / 1800 x D750 x H750 mm (Có th? ??t theo nhu c?u th?c t?).
–?Khung, chan bàn ???c làm b?ng s?t s?n t?nh ?i?n.
– M?t bàn ???c làm b?ng g? th?ng ghép.
– Bàn ???c thi?t k? có móc treo giúp vi?c d?n v? sinh thu?n ti?n d? dàng h?n.
– K?t h?p v?i gh? Inox.
– Chan bàn và chan gh? ???c thi?t k? kèm ?ng và chan t?ng ch?nh b?ng cao su

BACN13-1mm

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n c?ng nghi?p – BAKS.GT”