DSC_5220

Bàn gh? v?n phòng BGVP07

Giá: Liên h?

M?: BGVP07 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn gh? v?n phòng BGVP07

Ch?t li?u th??ng dùng hi?n nay cho bàn làm vi?c v?n phòng dành cho nhan viên là các lo?i ván g? c?ng nghi?p nh? MDF, MFC ph? Melamine ch?ng tr?y vì giá thành c?a lo?i g? này th?p l?i có nhi?u ?u ?i?m nh? ch?ng ?m t?t, tr?y x??t, ch?u ???c l?a, ít b? cong, vênh và ??c bi?t là tu?i th? s? d?ng có th? lên t?i hang ch?c n?m.

DSC_5220

DSC_5221

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn gh? v?n phòng BGVP07”