BAKI-CN6-1m

Bàn ?n khung Inox, m?t bàn g? CN 6 ch? – BAKI.CN6

M?: BAKI.CN6 Danh m?c: T? khóa:

Chi ti?t s?n ph?m Bàn ?n khung Inox, m?t bàn g? CN 6 ch? – BAKI.CN6

Kết quả xổ số xsmn hôm nay?06?ch? ng?i

M? s?n ph?m: BAKI.CN6

?Kích th??c TC:?W1600 x D750 x H750 mm (Có th? ??t theo nhu c?u th?c t?).
–?Khung, chan bàn ???c làm b?ng Inox.
– M?t bàn ???c làm b?ng g? c?ng nghi?p ph? melamin.
– Bàn ???c thi?t k? có móc treo giúp vi?c d?n v? sinh thu?n ti?n d? dàng h?n.
– K?t h?p v?i gh? Inox.
– Chan bàn và chan gh? ???c thi?t k? kèm ?ng và chan t?ng ch?nh b?ng cao su.

BAKI-CN6-1mBAKI-CN6-1m2BAKI-CN6-1m1

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn ?n khung Inox, m?t bàn g? CN 6 ch? – BAKI.CN6”