ban-thi-nghiem-ly-hoa-btnlh01

Bàn thí nghi?m ly hóa

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

Bàn thí nghi?m ly hóa ???c thi?t k? ??n gi?n g?n nh? nh?ng ch?c ch?n, bàn ???c s? d?ng cho các m?n liên quan ??n v?t ly và hóa h?c ch? y?u trong t??ng h?c.

Chi ti?t s?n ph?m Bàn thí nghi?m ly hóa

S?n ph?m bàn thí nghi?m ly hóaKết quả xổ số xsmn hôm nay ???c thi?t k? ??n gi?n g?n nh? nh?ng ch?c ch?n, bàn ???c s? d?ng r?t ph? bi?n trong các tr??ng h?c nh?t là các tr??ng trung h?c vào các b? mon v?t ly, hóa h?c. Ki?u bàn này có kh? n?ng ch?ng ch?u axit, ki?m, dung m?i và thu?c th? hóa h?c khác.Khung bàn ???c làm b?ng thép s?n b?t t?nh ?i?n, nút chan b?ng cao su ho?c nh?a có kh? n?ng cách ?i?n và ?i?u ch?nh ?? m?t bàn ph?ng so v?i m?t ph?ng n?m ngang. Bàn thí nghi?m có ng?n bàn ?? thi?t b? và có h?p k? thu?t ?? c?m các thi?t b? nh? ampe k?, v?n k?, c?ng t?c ngu?n, ? c?m.

ban-thi-nghiem-ly-hoa-btnlh01

Ban-thi-nghiem-ly-hoa-BTN-LH02

 

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Bàn thí nghi?m ly hóa”