màu van g?

M? bàn: BTNTT14

Chi ti?t s?n ph?m M? bàn: BTNTT14

* M?t bàn:
– M?t bàn làm b?ng t?m Phenolic HPL – Wilsonart Protector chuyên d?ng cho phòng thí nghi?m, màu ghi ho?c màu ?en. – B? m?t ch?u hóa ch?t, acid H2SO4 ??m ??c ??n 95% – 100%, dung m?i, ki?m, các ch?t nhu?m, các mu?i ?n mòn khác, ch?ng x??c, ch?ng n??c, có tính kháng khu?n t? nhiên kh?ng cho vi sinh v?t phát tri?n phù h?p v?i các lab vi sinh xét nghi?m sinh hóa mi?n d?ch và sinh h?c phan t? – Chi?u dày : 12,7mm – 18mm – 19mm
– C?nh bàn ???c x? ly c?ng nghi?p ??m b?o bóng, ??p và an toàn v?i ng??i s? d?ng *Khung bàn:
– K?t c?u modul b?i h? s?t s?n Epoxy ho?c Inox 304
– Bàn ???c thi?t k? có chan t?ng ch?nh giúp bám n?n, ch?ng x??c cho n?n nhà
* Giá ?? d?ng c? 2
– C?t tr? thép h?p s?n Epoxy, ch?u ?n mòn trong m?i tr??ng hóa ch?t
– T?m ??t ngang làm b?ng kính c??ng l?c, có su?t ch?n Inox ch?y d?c hai bên thành giá
– Trên c?t tr? có thi?t k? ? c?m ?i?n.
* Giá treo d?ng c? th?y tinh:
– Ch?t li?u: INOX SUS304
– có kh? n?ng ch?ng h?u h?t các hóa ch?t

– Móc treo: Nh?a PP, ?? linh ??ng cao, có th? tháo r?i ?? v? sinh, d? dàng ?i?u ch?nh v? trí và s? l??ng móc treo

– R?nh thoát n??c phía d??i tích h?p ?ng nh?a có ??u k?t n?i ???ng ?ng d?n
* Ch?u vòi:
– Ch?u r?a màu ?en
– Ch?t li?u: Nh?a PP cao c?p, ?? b?n c? h?c cao, có kh? n?ng ch?ng h?u h?t các hóa ch?t
– Vòi r?a 3 nhánh chuyên d?ng phòng thí nghi?m
V?t li?u: ??ng ?úc dày, s?n ph? Epoxy
S?n ph? Epoxy, kháng ???c h?u h?t hoá ch?t,tia UV và nhi?t ?? cao
L?i van: ch? t?o t? Ceramic ?? b?n c? h?c cao: 500.000 l?n s? d?ng
Kết quả xổ số xsmn hôm nay Ch?u áp l?c cao: t?i 25Bar

van go

Màu Van g?

xanh ghi

Màu xanh ghi

BTNTT14D

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? bàn: BTNTT14”