giuong-tang-go-gtg01

M? gi??ng: GTG01

M? s?n ph?m:?GTG01
Tam phát tran tr?ng gi?i thi?u m?u gi??ng t?ng có h?c t? ?i li?n kèm theo c?u thang mang ??n s? ti?n nghi nh?t dành cho ng?i nhà c?a b?n.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG01

– Ch?t li?u: ???c làm b?ng g? s?i s?y nh?p kh?u ?? qua s? ly ch?ng m?i m?t, cong vênh.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2450xD1060xH1700mm
– Kích th??c tiêu chu?n ??m t?ng 1+2: W1900xD1000mm
– Màu s?c: màu g? t? nhiên (ho?c theo yêu c?u)
– Xu?t s?: N?i th?t Tam Phát

giuong-tang-go-gtg01

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

Kết quả xổ số xsmn hôm nay11,500,000 ?

Giá phía nam

12,500,000 ?

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? gi??ng: GTG01”