giuong-tang-go-gtg05-moi

M? gi??ng: GTG05

M? s?n ph?m:?GTG05
Gi??ng t?ng g? ???c làm b?ng g? s?i nhap kh?u ch?ng m?i m?t,ki?u dáng sang tr?ng.C?u thang có ch?a t? ??ng ?? khá phong cách, phù h?p và ti?n nghi v?i gian phòng nhà b?n.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG05

– Ch?t li?u: Làm b?ng g? s?i s?y nh?p kh?u ?? qua s? ly ch?ng m?i m?t, cong vênh.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2450 x D1260 x H1700mm
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – Kích th??c ??m: + T?ng 1: W1900 x D1200mm

+ T?ng 2: W1900 x D1000mm
– Màu s?c: màu g? t? nhiên (ho?c theo yêu c?u)
– Xu?t s?: N?i th?t Tam Phát
???c làm b?ng g? s?i s?y ch?ng m?i m?t,khích th??c miêu t? chi ti?t nh? hình bên d??i.Gi??ng ???c thi?t k? v?i hai ng?n kéo bên phía d??i t?ng m?t giúp ?? ??c c?a bé ???c c?t g?n gàng h?n.Ngoài ra chúng t?i còn làm thêm các ng?n kéo ? ngay các chan c?u thang giúp c?t gi? ???c nhi?u ?? dùng c?a bé. Ngoài ra chúng t?i còn nh?n thi?t k? theo nhu c?u c?a khách hàng. Liên h? ngay ?? có s?n ph?m gi??ng t?ng ?ng y nh?t.

Gi??ng có c?u thang bên trái ho?c bên ph?i. Nhi?u m?u có th? k?t h?p v?i các hoa v?n theo s? thích nh? hình trái tim, qu? táo apple….

giuong-tang-go-gtg05-moi

M?u GTG05 c?u thang bên ph?i kh?u góc trong góc ?? phù h?p v?i kh?ng gian nhà th?m m? h?n

giuong-tang-go-gtg05-ngan-keo-ben-hong

M?u GTG05 C?u thang bên ph?i ng?n khéo t?i c?u thang ??t bên h?ng theo s? thích c?ng nh? kh?ng gian nhà

giuong-tang-go-gtg05

M?u gi??ng t?ng g? GTG05 c?u thang bên trái

M?u có th? k?t h?p thêm m?t chi?c bàn h?c nh? g?n cho các bé có th? ng?i h?c t?p ngay trên gi??ng.

giuong-tang-go-gtg05-co-ban-hoc

GTG05 có bàn h?c

 

giuong-tang-go-gtg05-tao-hong

Gi??ng t?ng g? GTG05 táo?h?ng?là m?t l?a ch?n phù h?p cho bé N?

giuong-tang-g0-gtg05-ngan-keo-hong

phong-ngu-cho-be

K?t h?p gi??ng t?ng v?i kh?ng gian bao g?m bàn h?c và t? qu?n?áo

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

Kết quả xổ số xsmn hôm nay12,500,000 ?

Giá phía nam

Kết quả xổ số xsmn hôm nay13,500,000 ?

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? gi??ng: GTG05”