giuong-tang-go-gtg09

M? gi??ng: GTG09

M? s?n ph?m:?GTG09
M?u gi??ng t?ng tr? em,gi??ng t?ng g? v?i giá h?p d?n nh?t hi?n nay mà b?n nên quan tam cho con em mình!???c s?n xu?t b?ng 100% g? s?i.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG09

– Ch?t li?u: ???c làm b?ng g? s?i s?y nh?p kh?u ?? qua s? ly ch?ng m?i m?t, cong vênh.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2000 x D1060 x H1700mm
– Kích th??c tiêu chu?n ??m t?ng 1+2: W1900 x D1000mm
– Màu s?c: màu g? t? nhiên, màu nau và màu tr?ng (ho?c theo yêu c?u)
– Xu?t s?: N?i th?t Tam Phát
M?u gi??ng t?ng tr? em v?i giá h?p d?n nh?t hi?n nay mà b?n nên quan tam!
V?i th?i bu?i ngày nay kh?ng gian s?ng th?t là ch?t h?p, các b?c ph? huynh lu?n g?p r?c r?i trong vi?c ch?n gi??ng cho bé. N?u kh?ng gian ch?t h?p, kh?ng th? m?i m?t bé l?i có m?t chi?c gi??ng riêng cho m?t phòng ???c, n?u nhà ??ng con thì sao, ph?i ph? thu?c vào kinh t? gia ?ình n?a ch?, ?i?u này th?t khó?
V?i kh?ng gian ch?t h?p, b?n có th? l?a ch?n cho bé m?t chi?c gi??ng ??n gi?n mà xinh x?n. Còn v?i kh?ng gian r?ng r?i, v?i chi?c gi??ng t?ng ??ng yêu ti?t ki?m di?n tích kh?ng gian nhà, b?n có th? ??t thêm bàn h?c ho?c ch? vui ch?i cho bé lúc m?t m?i c?ng th?ng.

giuong-tang-go-gtg09

GTG09-Nau GTG09-Trang

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

Kết quả xổ số xsmn hôm nay7,900,000 ?

Giá phía nam

8,200,000 ?

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? gi??ng: GTG09”