giuong-tang-go-gtg15

M? gi??ng: GTG15

M? s?n ph?m:?GTG15
M?u s?n ph?m gi??ng t?ng b?ng 100% g? s?i nguyên ch?t ch?ng m?i m?t cong vênh.Liên h? ngay ?? ???c t? v?n thêm.
B?ng màu
bang mau giuong tang go

M?: GTG15 Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m M? gi??ng: GTG15

– Ch?t li?u: ???c làm b?ng g? s?i s?y nh?p kh?u ?? qua s? ly ch?ng m?i m?t, cong vênh.
– Kích th??c tiêu chu?n: W2450 x D1060 x H1700mm
– Kích th??c tiêu chu?n ??m t?ng 1+2: W1900 x D1000m
S?n ph?m có c? c?u thang bên ph?i và bên trái và màu yêu thích c?a khách hàng. Ngoài ra chúng t?i còn thi?t k? theo yêu c?u tùy theo kh?ng gian.

giuong-tang-go-gtg15

K?t h?p v?i kh?ng gian phòng ng? và bàn h?c cho bé.

khong-gian-ngu-cho-be

Th?ng tin thêm

Giá phía b?c

12,000,000 ?

Giá phía nam

13,000,000 ?

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “M? gi??ng: GTG15”