Giuong-tang-inox-GTBI

Gi??ng t?ng inox GTBI

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng inox GTBI

Th?ng s? k? thu?t:
– Ch?t Li?u: Inox h?p 201
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
– Kích th??c bàn h?c TC: D700mm x R250mm x C18mm
??c ?i?m:
Trong xay d?ng hi?n ??i, kh?ng gian ? ngày càng nh? h?p, ?? ti?t ki?m kh?ng gian, gi?i phóng di?n tích m?t sàn, gi??ng t?ng lu?n là gi?i pháp hàng ??u ???c l?a ch?n, ??c bi?t t?i các tr??ng h?c, ky túc xá sinh viên, nhà ? c?ng nhan, nhà máy, xy nghi?p…
– Gi??ng t?ng h?c sinh, sinh viên: Ch? y?u ???c s? d?ng cho các tr??ng h?c n?i trú, ky túc xá, nhà ? c?ng nhan viên.Gi??ng th??ng dùng cho 2 ng??i v?i kích th??c, s? ?o tiêu chu?n, h?n ch? v? m?u m?.Gi??ng t?ng h?c sinh – sinh viên th??ng có 2 bàn nh? g?n v?i m?i t?ng, ho?c t? cá nhan d??i chan gi??ng ti?n d?ng cho h?c sinh – sinh viên
– Gi??ng t?ng ?a n?ng:Thích h?p ??i v?i ki?n trúc hi?n ??i, h? gia ?ình có di?n tích nh? h?p.Gi??ng t?ng có th? có 1 ho?c 2 gi??ng ng? có th? ?i kèm t?, bàn h?c li?n, giá sách ….Gi??ng t?ng ?a n?ng ?? cao tính th?m m?, tích h?p nhi?u tính n?ng s? d?ng và ?a d?ng v? kích th??c, ki?u dáng.
Giuong-tang-inox-GTBI

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng inox GTBI”