Giuong-tang-sat-G3T02

Gi??ng t?ng s?t G3T02

Giá: Liên h?

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t G3T02

Gi??ng t?ng s?t G3T02 làm b?ng thép cao c?p có ?? b?n và chiu l?c cao.G3T02 ???c s?n ph? b?ng c?ng ngh? cao,?ó là s?n t?nh ?i?n
Kích th??c c?a gi??ng là:2000cm x 1200 cmx 2500 cm

QUY KHáCH VUI LòNG LIêN H? 0979.487.587 ?? ???C T? V?N và Có S?N PH?M T?T NH?T
Giuong-tang-sat-G3T02

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t G3T02”