giuong-tang-sat-gt01

Gi??ng t?ng s?t GT01

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

M?: GT01
Kích th??c:D190cm x R85cm x C165cm
Gi??ng hai t?ng khung ?ng thép 25×50 và 30×30 s?n t?nh ?i?n dày 1mm, giát gi??ng b?ng g? ván ép c?ng nghi?p ho?c g? thanh t? nhiên. Khung gi??ng b?ng s?t h?p ?ng cao c?p.

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t GT01

– Ch?t li?u: S?t h?p s?n t?nh ?i?n
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
Kết quả xổ số xsmn hôm nay – Gi??ng hai t?ng khung ?ng thép 25×50 và 30×30 s?n t?nh ?i?n dày 1mm, giát gi??ng b?ng g? ván ép c?ng nghi?p ho?c g? thanh t? nhiên.

??? ? Khung gi??ng b?ng s?t h?p ?ng cao c?p. ?ay là m?u gi??ng t?ng s?t tiêu chu?n ?mà Tam Phát ?ang cung c?p cho tr??ng h?c và các khu c?ng nghi?p.

????? V?i kh? n?ng ch?u l?c cao b?ng khung thép giúp chi?c gi??ng tr? nên ch?c ch?n h?n.? ???c ph? ngoài b?ng l?p s?n t?nh ?i?n cao c?p ch?ng bong chóc, ch?ng r? sét chính vì ???th? mà th?i gian s? d?ng s? ???c lau h?n.

giuong-tang-sat-gt01

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t GT01”