Giuong-tang-sat-GTBH02

Gi??ng t?ng s?t GTBH02

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t GTBH02

Th?ng s? k? thu?t:
– Ch?t Li?u: S?t h?p s?n t?nh ?i?n
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
– Kích th??c bàn h?c TC: D700mm x R250mm x C18mm
– Kích th??c hòm TC: D600mm x R430mm x C280mm
??c ?i?m:
Gi??ng t?ng s?t GTBH02 có thêm bàn vi?t b?ng g? melamine dày 15mm và hai hòm t?n ??ng ?? ??t d??i g?m gi??ng t?ng m?t. Gi??ng có c?c màn và giát nan ?i kèm v?i thi?t k? ??n gi?n nh?ng gi??ng t?ng s?t này v?n ?áp ?ng ???c nhu c?u cao nh?t t? ng??i dùng hi?n nay. V?i s?t h?p Hòa Phát dày 1mm thì ?? an toàn và ch?t l??ng càng ???c nang cao. H?y liên h? ngay v?i Tam Phát ?? có m?u gi??ng t?ng ?ng y nh?t dành cho b?n.
Giuong-tang-sat-GTBH02

?ánh giá

Kết quả xổ số xsmn hôm nayCh?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t GTBH02”