Giuong-tang-sat-GTBH03

Gi??ng t?ng s?t GTBH03

Kết quả xổ số xsmn hôm nayGiá: Liên h?

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m Gi??ng t?ng s?t GTBH03

Th?ng s? k? thu?t:
– Ch?t li?u: s?t h?p s?n t?nh ?i?n.
– Kích th??c tiêu chu?n: D190cm x R85cm x C165cm
– Kích th??c bàn h?c TC: D700mm x R250mm x C18mm
– Kích th??c hòm TC: D600mm x R430mm x C280mm
??c ?i?m:

Gi??ng t?ng s?t GTBH03 v?i thi?t k? ?i kèm bàn h?c và hòm thu?n ti?n cho ky túc xá có ??ng sinh viên. Có thêm hòm bên d??i gi??ng n?i c?t gi? ?? ??c ti?n l?i và d? s? d?ng h?y ??n v?i chúng t?i ?? có s?n ph?m ?ng y nh?t. Gi??ng t?ng ???c làm t? S?t h?p s?n t?nh ?i?n nên ch?ng mòn ch?ng r? cao.
Giuong-tang-sat-GTBH03

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “Gi??ng t?ng s?t GTBH03”