HT02-G

H?c t? bàn thí nghi?m HT02

Chi ti?t s?n ph?m H?c t? bàn thí nghi?m HT02

– V?t li?u s?n xu?t h?c t? là các t?m Phenolic có ?? dày 12,7mm; 8mm; 4mm
– Ph? ki?n t? b?ng Inox
– Ray và b?n l? c?a h?c ???c s?n xu?t b?i h?ng Hafele- C?ng hòa liên bang ??c
– H?c c? ??nh s? d?ng khung Inox 304 có chan t?ng ch?nh, h?c di ??ng có bánh xe nh?a ch?u t?i tr?ng.
– Kích th??c:
?D540 x W450 xH600mm
Nh?ng lo?i h?c bàn, h?c t? này là nh?ng m?u ?i kèm v?i các m?u bàn thí nghi?m quy v? có th? xem nh?ng m?u s?n ph?m ?ó trên các danh m?c c?a website. ?? hi?u r? h?n quy khách có th? liên h? online ho?c liên h? tr?c ti?p v?i chúng t?i.

HT02-G

Màu ghi

HT02-X

Màu xanh

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “H?c t? bàn thí nghi?m HT02”