tu-bep-go-tu-nhien

T? b?p g? TB04

Giá: Liên h?

M? s?n ph?m:?TB04

T? b?p g? t? nhiên hình ch? U r?t phù h?p cho phòng b?p có di?n tích nh?.Liên h? ngay ?? c?n phòng b?p nhà b?n tr? nên ??p m?t h?n.

Danh m?c:

Chi ti?t s?n ph?m T? b?p g? TB04

Các thi?t k? b?p hi?n ??i ngày càng gi?m tác ??ng x?u c?a quá trình n?u n??ng lan to? sang kh?ng gian lan c?n, và ??a vào b?p nhi?u s? tho?i mái thu?n ti?n h?n. ??i v?i nhà ph? hay bi?t th?, b?p hay ???c ??t phía sau, g?n gi?ng tr?i ho?c san sau ?? thu?n ti?n h?n cho vi?c n?u n??ng c?ng nh? thoát khói mùi t?t.

Nh?ng các c?n h? chung c? ho?c nhà có di?n tích nh? thì hay ??t ph?n b?p g?n c?a ra vào, tuy có l?i th? là dành di?n tích th?ng thoáng chi?u sáng ? ngoài ban c?ng, c?a s? cho phòng khách,phong ng? nh?ng l?i có nh??c ?i?m v?a vào nhà ?? g?p ngay b?p, ??ng ngh?a v?i kh? n?ng th?ng thoáng – chi?u sáng t? nhiên cho khu v?c này th??ng b? kém.Có th? kh?c ph?c b?ng cách b? trí th?ng gió c??ng b?c cho b?p vào h?p k? thu?t, ??ng th?i x? ly vách di ??ng (c?a tr??t, x?p) ?? khi ?un n?u nhi?u có th? tách bi?t ph?n b?p v?i kh?ng gian bên ngoài. Dùng vách di ??ng hay t? ?a n?ng còn giúp che ch?n t?m nhìn khi khách vào nhà, t?o m?t kho?ng ??m c?n thi?t v?i nh?ng nhà có di?n tích nh?.

tu-bep-go-tu-nhien

?ánh giá

Ch?a có ?ánh giá nào.

H?y là ng??i ?ánh giá ??u tiên cho “T? b?p g? TB04”