D?ch V?

Thi?t k? n?i th?t nhà ?

Thi?t k? n?i th?t nhà ph? hay n?i th?t cho nhà ?ng?kh?ng h? ??n gi?n v?i các ki?n trúc s? do ki?u nhà này h?n ch? chi?u ngang và kh?ng gian.??c ?i?m nhà ph? (nhà ?ng) và l?u y khi thi?t k? n?i th?t nhà ph?, n?i th?t nhà ?ng. ??c ?iêm c?a nhà ph? [...]
??c Ti?p

Thi?t k? phòng thí nhi?m

Khi ??i m?t v?i nh?ng thách th?c v? viêc thi?t k? phòng thí nghi?m m?i c?a b?n ho?c lên k? ho?ch xay d?ng m?t phòng thí nghi?m v?i nhi?u l?a ch?n ?? quy?t ??nh xem xét. Tam Phát?ph?n ??u h? tr? b?n trong quá trình hoàn thi?n ?ó. ??i ng? chuyên gia s? giúp b?n [...]
??c Ti?p

Thi?t k? n?i th?t v?n phòng

Thi?t k? n?i th?t v?n phòng là v?n ?? khi?n nhi?u doanh nghi?p quan tam nh?t. B?i ?ay c?ng là c?t l?i mang t?i s? thành c?ng c?a m?i doanh nghi?p.?Vi?c thi?t k? bài trí n?i th?t v?n phòng sao cho v?n phòng làm vi?c hi?u qu?, chuyên nghi?p nh?t. Giúp c?ng ty g?t hái [...]
??c Ti?p

Thi?t k? th??ng m?i

Chúng t?i nh?n thi?t k? các c?ng trình d? án t?i các trung tam th??ng m?i , nhà hàng, qu?y bar v?i các thi?t k? mang l?i chu?n phong cách nh?t. S? khác bi?t c?a chúng t?i v?i các ??n v? khác là kh? n?ng ph?i c?nh cao giúp kh?ng gian c?a khách hàng tinh [...]
??c Ti?p
back-top