04
Th10

Nguyên T?ng Bí th? ?? M??i t? tr?n, h??ng th? 101 tu?i

Theo th?ng tin t? TTXVN, sau m?t th?i gian lam b?nh n?ng, m?c dù ???c ??ng, Nhà n??c, t?p th? các giáo s?, bác s? trong và ngoài n??c t?n tình c?u ch?a, gia ?ình h?t lòng ch?m sóc, nh?ng do tu?i cao s?c y?u, nguyên T?ng Bí th? ?? M??i ?? t? tr?n h?i 23h12 ?êm 1/10/2018, t?i B?nh vi?n Trung ??ng Quan ??i 108.

Tin t?c 24h nóng nh?t, m?i nh?t h?m nay 2/10/2018: Nguyên T?ng bí th? ?? M??i t? tr?n, h??ng th? 101 tu?i.

Kết quả xổ số xsmn hôm nayNguyên T?ng Bí th? ?? M??i tên th?t là Nguy?n Duy C?ng, sinh ngày 2/2/1917, quê ? x? ??ng M?, huy?n Thanh Trì, thành ph? Hà N?i. ?ng tham gia ho?t ??ng cách m?ng và tr? thành ??ng viên ??ng C?ng s?n t? r?t s?m.

Nguyên T?ng bí th? ?? M??i t?ng ???c t?i luy?n qua các cu?c kháng chi?n c?u n??c và các giai ?o?n xay d?ng, phát tri?n kinh t? – x? h?i, b?o v? T? qu?c. N?m 1941, khi m?i 24 tu?i, ?ng b? th?c dan Pháp b?t và k?t án 10 n?m tù t?i Ho? Lò (Hà N?i). B?n n?m sau, ?ng v??t ng?c và ti?p t?c ho?t ??ng cách m?ng, tham gia T?nh u? Hà ??ng, tr?c ti?p l?nh ??o cu?c T?ng kh?i ngh?a giành chính quy?n ? ?ay. Sau tháng Tám 1945, ?ng gi? ch?c Bí th? T?nh u? Hà ??ng.

Theo báo?