Chuyên m?c: Tuy?n d?ng

 • 12
  Th2

  Tuy?n nhan viên thi?t k? n?i th?t

  Kết quả xổ số xsmn hôm nayM? t?: – Thi?t k? trang trí n?i th?t v?n phòng, khách s?n, chung c?, nhà bi?t th?, nhà ph?…. – Kh?o sát và ?o ??c hi?n tr?ng, lên...

  ??c Ti?p
 • 30
  Th1

  K? ho?ch tuy?n d?ng nhan s? n?m 2020

  Do nhu c?u? m? r?ng s?n xu?t kinh doanh nên n?i th?t Tam Phát ?? ra k? hoach tuy?n d?ng nhan s? n?m 2020 nh? sau A/ Th?i gian...

  ??c Ti?p
 • 30
  Th1

  Tuy?n Th? Hàn: Mig – Tig T?i Nam ??nh

  Kết quả xổ số xsmn hôm nayM?c l??ng:?7.000.000 vn? – 10.000.000 vn? Gi?i tính:?Nam Tính ch?t c?ng vi?c:?Gi? hành chính ?S? l??ng:?03 ng??i M? t? c?ng vi?c Th?c hi?n các c?ng vi?c liên quan ??n...

  ??c Ti?p
 • 12
  Th9

  Tuy?n d?ng SEO Marketing

  M? t? c?ng vi?c – Th?c hi?n các ch??ng trình?Marketing Online, SEO, Google Ads, Facebook Ads, làm Video, Infographic theo yêu c?u. – Ph? trách qu?n ly website và...

  ??c Ti?p
 • 12
  Th9

  Tuy?n d?ng th? l?p ??t n?i th?t

  N?i th?t Tam Phát tuy?n d?ng 2 th? l?p ??t n?i th?t? + 02 Th? chính chuyên g? c?ng nghi?p + 02 Th? chính chuyên g? th? nhiên –...

  ??c Ti?p
 • 18
  Th12

  Tuy?n tài x? lái xe t?i t?i Hà N?i

  M? t? – Bi?t lái xe t?i , và x? ly tình hu?ng t?t. – Th?ng th?o ???ng ph? Hà N?i và các t?nh lan c?n. – K?t h?p...

  ??c Ti?p
 • 20
  Th2

  Tuyê?n th?? s?n PU – S?n G??

  Kinh nghi?m Kh?ng yêu c?u Ca?p ba?c c?ng nhan S?? l???ng 2 Tri?nh ??? ho?c va?n Kh?ng yêu ca?u Nga?nh nghê? Lao d??ng ph?? th?ng, Ky? thua?t ??ng du?ng...

  ??c Ti?p
back-top