12
Th2

Tuy?n nhan viên thi?t k? n?i th?t

M? t?:
– Thi?t k? trang trí n?i th?t v?n phòng, khách s?n, chung c?, nhà bi?t th?, nhà ph?….
– Kh?o sát và ?o ??c hi?n tr?ng, lên thi?t k? 2D, 3D
– Tri?n khai b?n v? k? thu?t và ph?i h?p x??ng
Yêu c?u:
– S? d?ng thành th?o các ph?n m?m thi?t k? chuyên d?ng nh? Autocad, Sketch-up, 3D Max, Photoshop…
– Nhanh nh?n, sáng t?o trong c?ng vi?c
– K? n?ng và ki?n th?c tri?n khai b?n v? k? thu?t thi c?ng t?t, am hi?u k?t c?u ?? n?i th?t và v?t li?u n?i th?t.
Quy?n l?i
– L??ng 10-12 tri?u
-?óng b?o hi?m sau th? vi?c
– Ch? ?? khác theo ch? ?? lao ??ng c?a nhà n??c
Ng??i liên h?:Mrs. Nga
Email n?p h? s?: cladyknit.com@gmail.com
??a ch? c?ng ty:S? 31 Lê V?n L??ng, Trung Hòa, C?u Gi?y, Hà N?i