12
Th9

Tuy?n d?ng SEO Marketing

M? t? c?ng vi?c

– Th?c hi?n các ch??ng trình?Marketing Online, SEO, Google Ads, Facebook Ads, làm Video, Infographic theo yêu c?u.
– Ph? trách qu?n ly website và các n?i dung liên quan.
– Vi?t n?i dung cho website, vi?t bài PR cho s?n ph?m c?ng ty.
– Phan tích Tìm hi?u và ?ánh giá t? khóa trong l?nh v?c liên quan.
– L?p k? ho?ch và tri?n khai ??y n?i dung t? khóa cho website;
– S? d?ng các c?ng c? và ph??ng pháp?marketing?online ?? ??y m?nh k?t qu? SEO.

??Quy?n l?i

L??ng c?n b?n: 7tr-10 tri?u tùy theo n?ng l?c và kinh nghi?m c?a ?ng viên
L??ng, th??ng x?ng ?áng v?i n?ng l?c
– ?óng BHYT, BHXH, BHTN,?b?o hi?m?tai n?n 24 / 24
– Review l??ng h?ng n?m
– L??ng tháng 13
– Tr? c?p c?m tr?a
– Khám s?c kh?e ??nh k?
– Ph? c?p c??i h?i, hi?u h?…
– Th??ng ngày l?
Ngày ngh?:
– 12 ngày phép trong n?m
– Ch? Nh?t
– Các ngày ngh? L? theo Quy ??nh c?a Nhà N??c
Có c? h?i th?ng ti?n trong c?ng vi?c. Sau th?i gian th? vi?c nhan viên có th? yêu c?u m?c l??ng theo n?ng l?c c?a mình.
M?i tr??ng làm vi?c hòa ??ng, v?n hóa c?ng ty r?t chú tr?ng vào y?u t? con ng??i.

? TRìNH ?? Và K? N?NG YêU C?U:

– T?t nghi?p các tr??ng Cao ??ng – ??i h?c chuyên ngành C?ng ngh? th?ng tin
– Kh?ng c?n kinh nghi?m ch? c?n có ni?m ?am mê – C?ng ty s? ?ào t?o cho b?n.
– S? d?ng thành th?o internet.
– Ch?m ch?, nhi?t tình, ham h?c h?i, có tinh th?n trách nhi?m.

 

??a ch? làm vi?c:

  • T?i Hà N?i: S? 23 ng? 43 Nguy?n Th? ??nh, Trung Hòa, C?u Gi?y, hà N?i
  • T?i HCM: S? 26 ???ng s? 10, khu ph? 2, ph??ng Hi?p Bình Ph??c, qu?n Th? ??c, H? Chí Minh