30
Th1

Tuy?n Th? Hàn: Mig – Tig T?i Nam ??nh

  • M?c l??ng:?7.000.000 vn? – 10.000.000 vn?
  • Gi?i tính:?Nam
  • Tính ch?t c?ng vi?c:?Gi? hành chính
  • ?S? l??ng:?03 ng??i

M? t? c?ng vi?c

  • Th?c hi?n các c?ng vi?c liên quan ??n c? khí nh?: hàn s?t , inox và các c?ng vi?c liên quan theo yêu c?u c?a c?ng ty.
  • Th?c hi?n các thao tác và các c?ng vi?c liên quan theo yêu c?u c?a T? tr??ng.

 

Yêu c?u:

+ Bi?t hàn Mig & Tig

+ ?u tiên Bi?t ??c b?n v?

– Nhanh nh?n, nhi?t tình, trung th?c

 

Quy?n l?i

–?L??ng th?a thu?n

  • Ch? ?? theo lu?t lao ??ng c?a nhà n??c

H? s? xin vi?c

– S? y?u ly l?ch

– ??n xin vi?c

Kết quả xổ số xsmn hôm nay– Gi?y khám s?c kh?e

 

??a ch? làm vi?c:

  • Nam ??nh: Ngh?a L?c, Ngh?a H?ng, Nam ??nh

Th?ng tin liên h?

  • Ng??i liên h?: Mr. Th?nh? ? ? – ? ?0984.628.383
  • Email n?p CV: tamphat.tp.vn@gmail.com

 

Th?ng tin c?ng ty:

N?i th?t Tam Phát là ??n v? tr?c ti?p s?n xu?t n?i th?t v?n phòng, n?i th?t nhà ?, tr?c ti?p s?n xu?t??cho nghiên c?u và??cho các khu c?ng nghi?p tr??ng h?c. Ngoài ra còn s?n xu?t??cho sinh viên và c?ng nhan,?gi??ng t?ng g?Kết quả xổ số xsmn hôm nay?cho h? gia ?ình,??cho HomeStay…